ANBI GEGEVENS KASTEEL DOORNENBURG

  Logo.01Kasteel Doornenburg is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2008 dat periodieke giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. Wel gelden er speciale voorwaarden.

  Naam stichting

  Stichting tot behoud van den Doornenburg

  Contactgegevens

  Postbus 155
  7040 AD ‘s-Heerenberg
  +31(0)85 4 875 959
  administratie@kasteeldoornenburg.nl

  Bankgegevens

  IBAN     NL 80 RABO 0326 6246 78

  RSIN

  005977241

  Kamer van Koophandel

  41055969

  Samenstelling bestuur

  Menno Tillema, voorzitter
  Octave Hooft Graafland, penningmeester
  Teun van Rappard, secretaris
  Nanke den Daas
  Doeko Pinxt

  Doelstelling

  De Stichting tot Behoud van den Doornenburg is in 1936 door de heer dr. Jan Herman van Heek voor onbepaalde tijd in het leven geroepen. De Stichting heeft ten doel om het kasteel Doornenburg als monument en museum met bijbehorende gebouwen en omliggende landerijen als historisch erfgoed en beschermd op grond van de Monumentenwet in stand te houden en voor bezichtiging open te stellen. Deze instandhouding draagt een permanent karakter en geschiedt zonder winstoogmerk.

  Beleid

  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

  • Een goed beheer en onderhoud van het kasteel, bijbehorende gebouwen en omliggende landerijen;
  • Het verwerven van steun voor dit streven bij overheid, corporaties en particulieren;
  • Het verwerven en beheren van geldmiddelen en andere bezittingen;
  • Alle andere wettelijke middelen, welke voor het bereiken van het doel dienstig kunnen zijn;
  • Het oprichten en in stand houden van een doelmatige organisatie.

  Beloningsbeleid

  De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

  Jaarverslag en financiële verantwoording

  1 2 3 4 5 6